LSI EGFR (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

EGFR
 

Popis sondy

LSI EGFR FISH kit je určen ke stanovení statusu genu EGFR pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

EGFR FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru. EGFR próba je značená fluorochromem Orange.

Gen EGFR je lokalizován na chromozómu 7 v oblasti 7p12 a kóduje transmembránový receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR, HER1, erbB-1). Protein EGFR je jedním ze čtyř známých členů erbB rodiny tyrozinkinázových receptorů, do které řadíme také HER2, HER3 a HER4. Tyto receptory se skládají z extracelulární domény, obsahující dvě na cystein bohaté oblasti, která slouží pro vazbu ligandu, transmembránové lipofilní domény a intracelulární, cytoplazmatické domény, která vykazuje tyrozinkinázovou aktivitu. Přirozeným aktivačním ligandem je například epidermální růstový faktor (EGF), transformující růstový faktor alfa, „heparin-binding EGF-like“ růstový faktor.

EGFR hraje důležitou roli v regulaci buněčného cyklu, buněčné proliferace, diferenciace a buněčného přežívání epidermálních tkání. Receptor je aktivován vazbou ligandu, po které dochází k homodimerizaci dvou extracelulárních domén nebo k heterodimerizaci EGFR s jiným ze členů erbB rodiny. Tato dimerizace vede k autofosforylaci tyrozinových zbytků na C-konci intracelulární tyrozinkinázové domény. Tato fosforylace spouští intracelulární signální dráhy. Dvě z nejdůležitějších jsou Ras/Raf/MAPK dráha, jejíž aktivace zvyšuje proliferační aktivitu buňky a signální dráha PI3K/Akt. Exprese EGFR je přísně regulována, zvýšení aktivity může vést k progresi buněčného cyklu, urychlení buněčné proliferace, nádorového růstu, diferenciace a angiogeneze, snížení citlivosti nádorových buněk k cytotoxické léčbě a radioterapii. Mechanismy zvyšující aktivitu EGFR jsou overexprese genu, zvýšená aktivace receptoru zvýšenou koncentrací ligandu, amplifikace EGFR1, aktivační mutace nebo ztráta intracelulárních regulačních mechanizmů. Overexprese a amplifikace EGFR se vyskytuje u kolorektálních karcinomů, epidermálních nádorů hlavy a krku, karcinomů pankreatu, nemalobuněčných typů bronchogenního karcinomu, karcinomu ledviny, karcinomu prsu, karcinomu vaječníku, karcinomu močového měchýře, ale i u nádorů neepiteliálního původu, jako jsou např. gliomy. Pro praxi je významné, že exprese EGFR s progresí nádorů spíše narůstá. Tyto nádory jsou charakterizovány zvýšenou agresivitou onemocnění, horším přežitím, rozvojem vzdálených metastáz či horším stupněm nádorové diferenciace.

EGFR se určuje zároveň počet kopií chromozómu 7 a to pomocí centromerické sondy (CEP 7 (Green) / LSI EGFR (Orange)). Použití centromerické sondy (CEP7) umožňuje rozlišit případy pravé amplifikace (zmnožení genu) od amplifikace nepravé, kdy každý z chromozómů 7 nese jednu kopii genu a v jádře existují více než 2 chromozómy 7.

Výsledky FISH

Za normálních okolností pozorujeme v buňce  dva oranžové signály (EGFR) (Obr. 1a). Na obrázku 1b lze pozorovat vyšší počet kopií genu EGFR (amplifikaci).     

Fyziologický nález genu EGFR1 vyšetřeného sondou LSI EGFR1 (Orange) - parafinový řez nádorové tkáně Amplifikace genu EGFR1 vyšetřeného sondou LSI EGFR1 (Orange) - parafinový řez nádorovou tkání
1a 1b

Obr. 1. Stanovení počtu kopií genu EGFR na parafínových řezech.
1a) Dvě kopie genu EGFR v nádorových buňkách  (fyziologický nález).
1b) Vyšší počet kopií genu EGFR (amplifikace).

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI EGFR (Orange)

IM_033

200μl

na dotaz

pdf

 

Literatura

  • Smith JS, Tachibana I, Passe SM, Huntley BK, Borell TJ, Iturria N, O'Fallon JR, Schaefer PL, Scheithauer BW, James CD, Buckner JC, Jenkins RB: PTEN mutation, EGFR amplification, and outcome in patients with anaplastic astrocytoma and glioblastoma multiforme. J Natl Cancer Inst. 2001 Aug 15;93(16):1246-56. [fulltext]
  • Reade CA, Ganti AK: EGFR targeted therapy in non-small cell lung cancer: potential role of cetuximab.Biologics. 2009;3:215-24. [fulltext]
  • Gialeli C, Kletsas D, Mavroudis D, Kalofonos HP, Tzanakakis GN, Karamanos NK. Targeting Epidermal Growth Factor Receptor in Solid Tumors: Critical Evaluation of the Biological Importance of Therapeutic Monoclonal Antibodies. Curr Med Chem. 2009 Sep 13. [Epub ahead of print]. [fulltext]