Služby

Pro naše zákazníky nabízíme také vývoj sond na zakázku.

Nová fluorescenčně značená sonda pro vyšetření specifické sekvence DNA je připravena izolací cílené DNA z plasmidem transformovaných bakteriálních kmenů a následným přímým fluorescenčním značením.

Bakterie transformované příslušným vektorem jsou nejprve inokulovány do sterilního živného média a poté naneseny na selekční agarové plotny, obsahující příslušné antibiotikum. Z každé agarové plotny jsou připraveny subklony, po jejichž kultivaci jsou plasmidy izolovány.

Získané plasmidy jsou fluorescenčně značeny pomocí náhodných primerů (random priming), následně vysráženy s přídavkem Cot1 DNA (zablokování repetitivních sekvencí) a rozpuštěny v hybridizačním pufru. Takto připravenou směs lze po kontrole použít jako DNA sondu.

Ověření, zda vazebná oblast sondy odpovídá cílené chromozomální oblasti, probíhá na mitotických preparátech. Schopnost (intenzita i kvalita) hybridizace sondy je prověřena na různých typech preparátů (parafinový řez, cytospin, mitotický preparát)(viz Obr.1).

Pro konkrétní požadavek a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

Vyšetření vazebné oblasti sondy LSI Her-2 (Orange) / CEP17 (Green) na mitotickém preparátu Vyšetření schopnosti hybridizace sondy LSI Her-2 (Orange) / CEP17 (Green) na parafinovém řezu tkáně
A B

Obr. 1: Ověření vazebné oblasti sondy LSI Her-2 (Orange) / CEP17 (Green) na mitotickém preparátu (A) a její schopnosti hybridizace na parafinovém řezu tkáně (B).