LSI EGFR (Orange)/CEP 7(Green)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

EGFR
 

Popis sondy

LSI EGFR FISH kit je určen ke stanovení statusu genu EGFR pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

EGFR FISH kit je certifikován pro použití jako in vitro diagnostikum.

EGFR FISH kit obsahuje dvě přímo značené fluorescenční sondy v hybridizačním pufru: LSI EGFR a centromerickou sondu pro chromozóm 7 (CEP7), určenou k enumeraci chromozómu 7 a odlišení pravé amplifikace od polyzomie. EGFR próba je značená fluorochromem Orange, centromerická (alfasatelitní) próba CEP7 je značená fluorochromem Green.

Gen EGFR je lokalizován na chromozómu 7 v oblasti 7p12 a kóduje transmembránový receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR, HER1, erbB-1). Protein EGFR je jedním ze čtyř známých členů erbB rodiny tyrozinkinázových receptorů, do které řadíme také HER2, HER3 a HER4. Tyto receptory se skládají z extracelulární domény, obsahující dvě na cystein bohaté oblasti, která slouží pro vazbu ligandu, transmembránové lipofilní domény a intracelulární, cytoplazmatické domény, která vykazuje tyrozinkinázovou aktivitu. Přirozeným aktivačním ligandem je například epidermální růstový faktor (EGF), transformující růstový faktor alfa, „heparin-binding EGF-like“ růstový faktor.

EGFR hraje důležitou roli v regulaci buněčného cyklu, buněčné proliferace, diferenciace a buněčného přežívání epidermálních tkání. Receptor je aktivován vazbou ligandu, po které dochází k homodimerizaci dvou extracelulárních domén nebo k heterodimerizaci EGFR s jiným ze členů erbB rodiny. Tato dimerizace vede k autofosforylaci tyrozinových zbytků na C-konci intracelulární tyrozinkinázové domény. Tato fosforylace spouští intracelulární signální dráhy. Dvě z nejdůležitějších jsou Ras/Raf/MAPK dráha, jejíž aktivace zvyšuje proliferační aktivitu buňky a signální dráha PI3K/Akt. Exprese EGFR je přísně regulována, zvýšení aktivity může vést k progresi buněčného cyklu, urychlení buněčné proliferace, nádorového růstu, diferenciace a angiogeneze, snížení citlivosti nádorových buněk k cytotoxické léčbě a radioterapii. Mechanismy zvyšující aktivitu EGFR jsou overexprese genu, zvýšená aktivace receptoru zvýšenou koncentrací ligandu, amplifikace EGFR1, aktivační mutace nebo ztráta intracelulárních regulačních mechanizmů. Overexprese a amplifikace EGFR se vyskytuje u kolorektálních karcinomů, epidermálních nádorů hlavy a krku, karcinomů pankreatu, nemalobuněčných typů bronchogenního karcinomu, karcinomu ledviny, karcinomu prsu, karcinomu vaječníku, karcinomu močového měchýře, ale i u nádorů neepiteliálního původu, jako jsou např. gliomy. Pro praxi je významné, že exprese EGFR s progresí nádorů spíše narůstá. Tyto nádory jsou charakterizovány zvýšenou agresivitou onemocnění, horším přežitím, rozvojem vzdálených metastáz či horším stupněm nádorové diferenciace.

Výsledky FISH

Za normálních okolností pozorujeme v buňce  dva oranžové signály (EGFR) a dva zelené signály (chromozóm 7) (Obr. 1a). Na obrázku 1b lze pozorovat polyploidii chromozómu 7 doprovázenou vyšším počtem kopií genu EGFR (nepravou amplifikaci). Pravou amplifikaci tedy vyšší počet kopií genu EGFR s normálním počtem chromozómu 7 lze sledovat na obr. 1c.
     

fyziologický stav genu EGFR vyšetřeného sondou LSI EGFR (Orange) a CEP7 (Green) - parafínový řez Nepravá amplifikace genu EGFR vyšetřeného sondou LSI EGFR (Orange) a CEP7 (Green) - parafínový řez Pravá amplifikace genu EGFR vyšetřeného sondou LSI EGFR (Orange) a CEP7 (Green) - parafínový řez
1a 1b 1c

Obr. 1. Stanovení počtu kopií genu EGFR  a současného počtu kopií chromozómu 7 na parafínových řezech.
red EGFR     
green CEP7
1a) Dvě kopie genu EGFR i chromozómu 7 v nádorových buňkách  (fyziologický nález).
1b) Polyploidie chromozómu 7 je doprovázena vyšším počtem kopií genu EGFR (nepravá amplifikace).
1c) Normální počet chromozómu 7, vyšší počet kopií genu EGFR (pravá amplifikace).

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI EGFR (Orange)/CEP7 (Green)

IM_003

200μl

na dotaz

pdf, pdf

 

Literatura

  • Smith JS, Tachibana I, Passe SM, Huntley BK, Borell TJ, Iturria N, O'Fallon JR, Schaefer PL, Scheithauer BW, James CD, Buckner JC, Jenkins RB: PTEN mutation, EGFR amplification, and outcome in patients with anaplastic astrocytoma and glioblastoma multiforme. J Natl Cancer Inst. 2001 Aug 15;93(16):1246-56. [fulltext]
  • Reade CA, Ganti AK: EGFR targeted therapy in non-small cell lung cancer: potential role of cetuximab.Biologics. 2009;3:215-24. [fulltext]
  • Gialeli C, Kletsas D, Mavroudis D, Kalofonos HP, Tzanakakis GN, Karamanos NK. Targeting Epidermal Growth Factor Receptor in Solid Tumors: Critical Evaluation of the Biological Importance of Therapeutic Monoclonal Antibodies. Curr Med Chem. 2009 Sep 13. [Epub ahead of print]. [fulltext]