LSI Her-2/neu (Orange)/CEP 17 (Green)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

Her-2/neu
 

Popis sondy

Her-2/neu FISH kit je určen k vyšetření amplifikace genu Her-2/neu pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

Her-2/neu FISH kit je certifikován pro použití jako in vitro diagnostikum.

Her-2/neu FISH kit obsahuje dvě přímo značené fluorescenční sondy a hybridizační pufr. Her-2/neu próba je značená fluorochromem Orange a pokrývá oblast genu Her-2/neu (17q11.2-q12). Centromerická (alfasatelitní) próba CEP17 je značená fluorochromem Green a hybridizuje k úseku 17p11.1-17q11.1.

Her-2/neu

Her-2/neu onkogen (Human Epidermal Growth Factor receptor) byl identifikován v roce 1981 v linii krysího neuroblastomu a je identický s c-erbB-2 onkogenem. Gen je lokalizován v oblasti 17q11-12. Kóduje 185 kDa transmembránový glykoprotein s tyrozin-kinázovou aktivitou, který je téměř shodný s 170kDa receptorem epidermálního růstového faktoru (EGFR).

Amplifikace tohoto onkogenu zhoršuje celkovou prognózu postiženého pacienta, přičemž nejčastěji se jedná o pacientky s karcinomem prsu, kde je Her-2/neu amplifikován až ve 30%, dále o pacienty s nádorem plic, pankreatu, ovarií či žaludku.

Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u žen. V roce 1987 Slamon at al. popsal vztah mezi amplifikací Her-2/neu onkogenu a nepříznivou prognózou u pacientek s karcinomem prsu. Rozsáhlejší studie později prokázaly, že tento vztah je významný pro uzlinově-pozitivní formu onemocnění, zatímco u uzlinově-negativní formy zůstává význam Her-2/neu nejasný. Buňky se zvýšenou expresí Her-2/neu bývají obvykle málo diferencované, nemají přítomny hormonální receptory a onemocnění obvykle zasahuje též uzliny. Pacienti mívají obyčejně horší prognózu s ohledem na délku období bez nemoci  (disease-free survival) i na celkovou dobu přežití (overall survival).

Pacienti s amplifikací genu Her-2/neu jsou léčeni monoklonální protilákou p185Her-2 (Trastuzumab, Herceptin).
Při evaluaci počtu kopií Her-2/neu se určuje zároveň počet kopií chromozómu 17 a to pomocí centromerické sondy (17p11.1-q11.1). Použití centromerické sondy (CEP 17) umožňuje rozlišit případy pravé amplifikace (zmnožení genu) od amplifikace nepravé (každý z chromozómů 17 nese jednu kopii genu a v jádře existují více než 2 chromozómy 17) – viz obr.1b.

Výsledky FISH

Hodnotí se počet kopií Her-2/neu a CEP17 minimálně ve 100 jádrech nádorových buněk v histologicky verifikovaném řezu nádorové tkáně. Vyhodnocení pozitivity/negativity se řídí dle aktuálních doporučení ASCO/CAP.

Za normálních okolností pozorujeme v buňce  dva oranžové signály (Her2/neu) a dva zelené signály (chromozóm 17) (Obr. 1a). Na obrázku 1b lze pozorovat polyploidii chromozómu 17 doprovázenou vyšším počtem kopií genu Her2/neu (nepravou amplifikaci). Pravou amplifikaci tedy vyšší počet kopií genu Her2/neu s normálním počtem chromozómu 17 lze sledovat na obr. 1c.

Fyziologický stav genu Her-2/neu vyšetřeného sondou LSI Her-2/neu (Orange) a CEP17 (Green) - parafínový řez Nepravá amplifikace genu Her-2/neu vyšetřeného sondou LSI Her-2/neu (Orange) a CEP17 (Green) - parafínový řez Pravá amplifikace genu Her-2/neu vyšetřeného sondou LSI Her-2/neu (Orange) a CEP17 (Green) - parafínový řez
1a 1b 1c
    
Obr. 1: Stanovení počtu kopií genu Her-2/neu  a současného počtu kopií chromozómu 17 na parafinových řezech.         
red LSI Her-2/neu 
green CEP17
a) Dvě kopie genu Her-2/neu i chromozómu 17 v nádorových buňkách  (fyziologický nález).
b) Polyploidie chromozómu 17 je doprovázena vyšším počtem kopií genu Her-2/neu (nepravá amplifikace).
c) Normální počet chromozómu 17, vyšší počet kopií genu Her-2/neu (pravá amplifikace).

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI Her-2/neu (Orange)/CEP17 (Green) 

IM_001

200μl

na dotaz

pdf, pdf

 

Literatura

  • Wolff, AC, et al.: Recommendations for human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer: ASCO / CAP clinical practice guideline update. J Clin Oncol 2013;31(31):3997-4013.
  • Slamon DJ, Clark GM, Wong SG: Human breast cancer: Correrlation of relapse and survival with amplification of the Her-2/neu oncogene. Science 1987; 235: 177-182. [fulltext]
  • Perez EA: Her2 as a prognostic, predictive, and therapeutic target in breast cancer, JMCC 1999; 6: 233-240. [fulltext]
  • Shak S: Overview of trastuzumab (Herceptin) anti-Her2 monoclonal antibody clinical program in Her2- overexpressing metastatic breast cancer. Semin Oncol 1999; 26: 71-7. [fulltext]
  • Ross JS, Fletcher JA: The  Her-2/neu oncogene : prognostic factor , predictive factor and target for the therapy. Semin Cancer Biol 1999; 9: 125-138. [fulltext]
  • Lebeau A, Deimling D, Kaltz Ch., Sendelhofert, Iff A, Luthardt B, Untch M, Löhrs U: Her-2/neu analysis in archival tissue samples of human breast cancer: comparsion of immunohistochemistry and fluorescence in situ hybridization. J Clin Oncol 2001;19: 354-63. [fulltext]