LSI TOP2A (Orange)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

TOP2A 

Popis sondy LSI TOP2A (TOP2; TP2A; TOPO2alpha), 17q12-q22, Orange

LSI TOP2A FISH kit je určen k vyšetření amplifikace/delece genu TOP2A pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni.

LSI TOP2A FISH kit obsahuje přímo značenou fluorescenční sondu v hybridizačním pufru. TOP2A próba je značená fluorochromem Orange a pokrývá oblast genu 17q12-q22.

Enzymová aktivita topoizomeráz se uplatňuje zejména při organizaci terciální struktury DNA. Molekula DNA je v jádře buňky ukotvena na proteiny nukleární matrix, mezi nimiž se díky dalšímu vinutí (torzi) vytváří terciální DNA struktura zvaná nadšroubovice (superhelix). Nemá-li se torze nadšroubovice DNA neustále stupňovat až do zlomu DNA řetězce, musí být v buňce přítomný mechanismus schopný pnutí v DNA nadšroubovici uvolnit. Tuto funkci – katalyzovat změny topologie DNA nadšroubovice – mají jaderné enzymy DNA topoizomerázy, přičemž DNA topoizomerázy II jsou přímo součástí nukleární matrix. DNA topoizomerázy II jsou v buňce nutné k zajištění replikace, transkripce, ale i segregace či kondenzace chromozómů. Z tohoto důvodu je zvýšená exprese TOP2A (TopoIIa) zaznamenávána v S, G2 a M fázích buněčného cyklu. Lidská topoizomeráza II se vyskytuje ve dvou vysoce homologních izoformách – izoformě a (170 kDa) a izoformě a (180kDa). Topoizomeráza II je cílovou molekulou pro řadu cytostatik, takzvaných topoII inhibitorů.
Zvýšené množství topoizomerázy dané amplifikací TOP2A genu disponuje nádorové buňky k vyšší citlivosti na topoII inhibitory (například antracykliny). Toto vyšetření tak může ovlivnit výběr protinádorové léčby u karcinomu prsu. Většina inhibitorů DNA topoizomeráz se současně váže na DNA řetězce a molekulu DNA topoizomerázy za vzniku stabilního komplexu, čímž jsou stabilizovány zlomy v DNA řetězcích, je zabráněno opětovné ligaci rozštěpených DNA vláken a indukují se DNA reparační mechanismy nebo apoptóza. Oba procesy běží přes celou škálu signálních drah. Nejčastěji studovaná je však dráha onkosupresoru p53 a/nebo jeho následného efektoru proteinu p21WAF1/CIP1.

Udává se, že asi u 50% nádorů prsu s amplifikací Her-2/neu genu dochází taktéž k amplifikaci TOP2A. Tyto pacientky jsou citlivější k léčbě inhibitory topoizomerázy IIa, a to je hlavní důvod preferenční citlivosti nemocných s amplifikací Her2/neu na antracyklinové režimy.
Pro odlišení pravé amplifikace genu TOP2A od polyzomie chromozómu 17 lze použít směs přímo značených sond LSI TOP2A (Orange) a CEP 17 (Green).

Výsledky FISH

Za normálních okolností pozorujeme v buňce dva oranžové signály TOP2A (Obr.1a), při amplifikaci genu pozorujeme větší množství oranžových signálů (Obr.1b).

Fyziologický stav genu TOP2A vyšetřeného sondou LSI TOP2A (Orange) - parafínový řez Amplifikace genu TOP2A vyšetřeného sondou LSI TOP2A (Orange) - parafínový řez
1a 1b

Obr.1 Stanovení počtu kopií genu TOP2A. 1a dvě kopie genu TOP2A (fyziologický nález), 1b amplifikace genu TOP2A.

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI TOP2A (Orange)

IM_002

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Hurley LH: DNA and its associated processes as targets for cancer therapy. Nat Rev Cancer 2002; 2: 188-200. [fulltext]
  • Keith WN, Douglas F, Wishart GC, McCallum HM, George WD, Kaye SB, Brown R: Co-amplification of erbB2, topoisomerase II a and retinoic acid receptor a genes in breast cancer and allelic loss of topoisomerase I on chromosome 20. Eur J Cancer 1993; 29A(10): 1469-1475. [fulltext]
  • Murphy DS, McHardy P, Coutts J, Mallon EA, George WD, Kaye SB, Brown R, Keith WN: Interphase cytogenetic analysis of erbB2 and topoIIa co-amplification in invasive breast cancer and polysomy of chromosome 17 in ductal carcinoma in situ. Int J Cancer 1995; 64: 18-26. [fulltext]
  • Nitiss JL, Beck WT: Antitopoisomerase drug action and resistance. Europ J Cancer 1996; 32A(6): 958-966. [fulltext]
  • Shimizu T, Pommier Y: DNA fragmentation induced by protease activation in p53-null human leukemia HL60 cells undergoing apoptosis following treatment with the topoisomerase I inhibitor camptothecin: cell-free system studies. Exp Cell Res 1996; 226: 292-301. [fulltext]