LSI TOP2A (Orange)/CEP17 (Green)

« zpět

Umístění sondy na chromozómu

TOP2A_CEP17

Popis sondy

LSI TOP2A FISH kit je určen k vyšetření amplifikace/delece genu TOP2A pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) v lidské nádorové tkáni. LSI TOP2A FISH kit obsahuje dvě přímo značené fluorescenční sondy v hybridizačním pufru. TOP2A próba je značená fluorochromem Orange a pokrývá oblast genu 17q12-q22. Centromerická (alfasatelitní) próba CEP17 je značená fluorochromem Green a hybridizuje k úseku 17p11.1-17q11.1.

Enzymová aktivita topoizomeráz se uplatňuje zejména při organizaci terciální struktury DNA. Molekula DNA je v jádře buňky ukotvena na proteiny nukleární matrix, mezi nimiž se díky dalšímu vinutí (torzi) vytváří terciální DNA struktura zvaná nadšroubovice (superhelix). Nemá-li se torze nadšroubovice DNA neustále stupňovat až do zlomu DNA řetězce, musí být v buňce přítomný mechanismus schopný pnutí v DNA nadšroubovici uvolnit. Tuto funkci – katalyzovat změny topologie DNA nadšroubovice – mají jaderné enzymy DNA topoizomerázy, přičemž DNA topoizomerázy II jsou přímo součástí nukleární matrix. DNA topoizomerázy II jsou v buňce nutné k zajištění replikace, transkripce, ale i segregace či kondenzace chromozómů. Z tohoto důvodu je zvýšená exprese TOP2A (TopoIIa) zaznamenávána v S, G2 a M fázích buněčného cyklu. Lidská topoizomeráza II se vyskytuje ve dvou vysoce homologních izoformách – izoformě a (170 kDa) a izoformě a (180kDa). Topoizomeráza II je cílovou molekulou pro řadu cytostatik, takzvaných topoII inhibitorů.
Zvýšené množství topoizomerázy dané amplifikací TOP2A genu disponuje nádorové buňky k vyšší citlivosti na topoII inhibitory (například antracykliny). Toto vyšetření tak může ovlivnit výběr protinádorové léčby u karcinomu prsu. Většina inhibitorů DNA topoizomeráz se současně váže na DNA řetězce a molekulu DNA topoizomerázy za vzniku stabilního komplexu, čímž jsou stabilizovány zlomy v DNA řetězcích, je zabráněno opětovné ligaci rozštěpených DNA vláken a indukují se DNA reparační mechanismy nebo apoptóza. Oba procesy běží přes celou škálu signálních drah. Nejčastěji studovaná je však dráha onkosupresoru p53 a/nebo jeho následného efektoru proteinu p21WAF1/CIP1.

Udává se, že asi u 50% nádorů prsu s amplifikací Her-2/neu genu dochází taktéž k amplifikaci TOP2A. Tyto pacientky jsou citlivější k léčbě inhibitory topoizomerázy IIa, a to je hlavní důvod preferenční citlivosti nemocných s amplifikací Her2/neu na antracyklinové režimy.
Pro odlišení pravé amplifikace genu TOP2A od polyzomie chromozómu 17 lze použít směs přímo značených sond LSI TOP2A (Orange) a CEP 17 (Green).

Výsledky FISH

Za normálních okolností pozorujeme v buňce dva oranžové signály TOP2A (Obr.1a) a dva signály zelené na centromeře chromozomu 17 , při amplifikaci genu pozorujeme větší množství oranžových signálů (Obr.1b).

Fyziologický stav genu TOP2A vyšetřeného sondou LSI TOP2A (Orange) s centromrickou sondou CEP17 (Green) - parafinový řez nádorové tkáně Amplifikace genu TOP2A vyšetřeného sondou LSI TOP2A (Orange) s centromerickou sondou CEP17 (Green) - parafinový řez nádorové tkáně
a b

Obr. 1: Stanovení počtu kopií genu TOP2A  a současného počtu kopií chromozómu 17 na parafinových řezech.         
red LSI TOP2A 
green CEP17
a) Dvě kopie genu TOP2A i chromozómu 17 v nádorových buňkách  (fyziologický nález).
b) Normální počet chromozómu 17, vyšší počet kopií genu TOP2A (amplifikace).

Další informace

Název produktu

Katalogové číslo

Velikost balení

Cena

Návod na použití

LSI TOP2A (Orange)/CEP17 (Green)

IM_031

200μl

na dotaz

pdf

Literatura

  • Hurley LH: DNA and its associated processes as targets for cancer therapy. Nat Rev Cancer 2002; 2: 188-200. [fulltext]
  • Keith WN, Douglas F, Wishart GC, McCallum HM, George WD, Kaye SB, Brown R: Co-amplification of erbB2, topoisomerase II a and retinoic acid receptor a genes in breast cancer and allelic loss of topoisomerase I on chromosome 20. Eur J Cancer 1993; 29A(10): 1469-1475. [fulltext]
  • Murphy DS, McHardy P, Coutts J, Mallon EA, George WD, Kaye SB, Brown R, Keith WN: Interphase cytogenetic analysis of erbB2 and topoIIa co-amplification in invasive breast cancer and polysomy of chromosome 17 in ductal carcinoma in situ. Int J Cancer 1995; 64: 18-26. [fulltext]
  • Nitiss JL, Beck WT: Antitopoisomerase drug action and resistance. Europ J Cancer 1996; 32A(6): 958-966. [fulltext]
  • Shimizu T, Pommier Y: DNA fragmentation induced by protease activation in p53-null human leukemia HL60 cells undergoing apoptosis following treatment with the topoisomerase I inhibitor camptothecin: cell-free system studies. Exp Cell Res 1996; 226: 292-301. [fulltext]