Sondy pro enumeraci chromozomů

Sondy pro enumeraci chromozomů
IM_009 LSI 13q12.11 (Orange)
IM_010 CEP2 (Green, Orange)  
IM_011 CEP1 (Green, Orange)
IM_012 CEP11 (Green, Orange)  
IM_013 CEP7 (Green, Orange)
IM_014 CEP17 (Green, Orange)  
IM_015 CEP8 (Green, Orange)
IM_016 CEP9 (Green, Orange)  
IM_023 LSI 17p11.2 (Green, Orange)
IM_027 CEP6 (Green, Orange)  
IM_042 LSI 17p12 (Orange)